Hvis du vil testamentere

En god mulighed for at yde et bidrag, der virkelig gør en forskel, er ved at oprette et testamente til fordel for Merkur Fonden.

For mennesker uden livsarvinger kan det være en fin mulighed at testamentere pengene til et velgørende formål. Mange forældre føler måske også, at børnene er hjulpet til et godt økonomisk liv, og at der derfor kan ”være plads til” et bidrag til et ønsket formål den dag livet slutter.

Vi synes altid, det er relevant at overveje muligheden for at lade en del af arven tilgå Merkur Fonden eller andre almennyttige fonde, nødhjælpsorganisationer eller lignende for på denne måde at være med til at hjælpe andre, der har behov for hjælp.

Hvad går pengene til?

Ligesom hvis du yder bidrag til Merkur Fonden i levende live, kan du i et vist omfang selv være med til at påvirke inden for hvilket område, dit bidrag skal anvendes.

Af skattemæssige årsager er det dog ikke muligt at betinge dit bidrag af, at Merkur Fonden anvender beløbet til et nærmere bestemt projekt, men du har mulighed for i testamentet at angive inden for hvilket område, du ønsker at beløbet anvendes.

Merkur Fondens bestyrelse vil i givet fald tage højde for et sådant ønske ved beløbets anvendelse. Læs om hvilke formål Merkur Fonden støtter.

Hvor meget skal jeg donere?

Din ægtefælle og dine børn, herunder børnebørn og oldebørn er ifølge gældende arvelovgivning det, der betegnes som tvangsarvinger.

Det betyder, at 1/4 af den arv, som dine børn og ægtefælle i henhold til lovgivningen har ret til, er tvangsarv. Der kan ikke disponeres over tvangsarv, ej heller ved testamentariske dispositioner. De resterende 3/4 er imidlertid ikke tvangsarv, og du kan derfor som arvelader frit disponere over denne del af din formue efter eget ønske. Efterlader du dig hverken en ægtefælle eller børn udgør hele arven friarv og er dermed en arv, som du som arvelader frit kan disponere over.

Ønsker du at tildele Merkur Fonden en del af din arv, kan du både bestemme, at Merkur Fonden skal tildeles et nærmere fastsat beløb, eller du kan bestemme, at Merkur Fonden skal tildeles en nærmere fastsat procentdel af arven.

Hvordan opretter jeg et testamente?

Med henblik på at sikre, at der i dit testamente tages højde for alle forhold af relevans for dig og særligt med henblik på at sikre, at testamentet afspejler dit sidste ønske, også hvis der efterfølgende måtte opstå en ændret familiestruktur el.lign., anbefaler vi, at du lader testamentet udarbejde af en advokat.

Merkur Fonden bistår om nødvendigt gerne med henvisning til et advokatkontor, der beskæftiger sig med at udarbejde testamenter. Herudover er du meget velkommen til at kontakte Merkur Fondens bestyrelse med henblik på at drøfte muligheden for at tildele midler til Merkur Fonden via et testamente.

Jeg vil gerne vide mere

Hvis du har besluttet dig for at ville tildele Merkur Fonden en del af din arv eller i øvrigt ønsker at høre mere om muligheden herfor, er du meget velkommen til at kontakte Lars Pehrson eller Caroline Panum på e-mail merkurfonden@merkur.dk eller telefon 70 27 27 06 for en uformel drøftelse.

Du kan også finde flere oplysninger om det at testamentere på Borger.dk